طراحی پوستر در باره فضای مجازی برای تلگرام

طراحی پوستر در باره فضای مجازی

عناصر مهم در طرح یک طراحی پوستر :

الف) توازن: ایجاد ارتباط بصری بین عناصر  تشکیل دهنده پوستر که به دو صورت می باشد:
توازن متقارن و توازن غیر  متقارن
ب) وحدت: تمام قسمت های پوستر باید نوعی یگانگی را نشان دهد،  برای رسیدن به وحدت باید به موارد زیر توجه کرد و آن را به کار گرفت:
1-  تداخل بخش های پیام رسان در یکدیگر برای آسان و سیال نمودن حرکت چشم در  عبور از یک بخش به بخش دیگر پوستر
2- استفاده از رنگهای هماهنگ مناسب  موضوع
3- استفاده از شیوه های خلاقانه ترکیب عناصر تصویری که متناسب با  موضوع، محتوا و مخاطبین باشد
ج) حرکت: شکل دادن به اجزاء متشکله به  گونه ای که بی اختیار نگاه بیننده از یک سو به سوی دیگر (همانطور که مورد  نظر طراح بوده) جذب شود. موارد زیر در ایجاد حرکت  نقش اساسی دارند:
1- بکار بردن خطوط جهت دار که چشم را هدایت  کند.
2- اضافه کردن تصویری که حرکت را تداعی کند.
3- گروه بندی  عناصر موجود در کار.
د) تاکید: اختصاص درجات متغیر اهمیت به هر یک از  عوامل متعدد تشکیل دهنده پوستر را تأکید می گویند.
این کیفیت از عوامل  زیر بدست می آید:
1- استفاده از اشکال و فرمهای جذاب متناسب موضوع
2-  استفاده از فضای خالی به مقدار کافی
3- استفاده از اندازه و رنگ های  متضاد در ایجاد عناصر تصویری و نوشتار
4- ترکیب و ایجاد یک  عنصر تاکیدی در صفحه
5- به کارگیری خلاقانه و بجا و یا تغییر مناسب  فونت به گونه ای که بتواند تاکید و توجه بیشتری را تداعی کند (بسیار مهم)
6-  جاذبه مخصوص یا یک احساس یا بیان همراه با ایده ای خاص در جهت کنجکاوی و  جذب بیننده (بسیار مهم)

موارد مرتبط با طراحی:

مطالب مرتبط