پوستر حضرت آقا در مورد بستن فضای مجازی

پوستر حضرت آقا در مورد بستن فضای مجازی

 طراحی پوستر:

الف) توازن: ایجاد ارتباط بصری بین عناصر  تشکیل دهنده پوستر که به دو صورت می باشد:
توازن متقارن و توازن غیر  متقارن
ب) وحدت: تمام قسمت های پوستر باید نوعی یگانگی را نشان دهد،  برای رسیدن به وحدت باید به موارد زیر توجه کرد و آن را به کار گرفت:
1-  تداخل بخش های پیام رسان در یکدیگر برای آسان و سیال نمودن حرکت چشم در  عبور از یک بخش به بخش دیگر پوستر
2- استفاده از رنگهای هماهنگ مناسب  موضوع
3- استفاده از شیوه های خلاقانه ترکیب عناصر تصویری که متناسب با  موضوع، محتوا و مخاطبین باشد
ج) حرکت: شکل دادن به اجزاء متشکله به  گونه ای که بی اختیار نگاه بیننده از یک سو به سوی دیگر (همانطور که مورد  نظر طراح بوده) جذب شود. موارد زیر در ایجاد حرکت  نقش اساسی دارند:
1- بکار بردن خطوط جهت دار که چشم را هدایت  کند.
2- اضافه کردن تصویری که حرکت را تداعی کند.
3- گروه بندی  عناصر موجود در کار.
د) تاکید: اختصاص درجات متغیر اهمیت به هر یک از  عوامل متعدد تشکیل دهنده پوستر را تأکید می گویند.
این کیفیت از عوامل  زیر بدست می آید:
1- استفاده از اشکال و فرمهای جذاب متناسب موضوع
2-  استفاده از فضای خالی به مقدار کافی
3- استفاده از اندازه و رنگ های  متضاد در ایجاد عناصر تصویری و نوشتار
4- ترکیب و ایجاد یک  عنصر تاکیدی در صفحه

ویژگی های طراحی پوستر

 

Summary
پوستر حضرت آقا در مورد بستن فضای مجازی
Article Name
پوستر حضرت آقا در مورد بستن فضای مجازی
Description
توازن: ایجاد ارتباط بصری بین عناصر  تشکیل دهنده پوستر که به دو صورت می باشد: توازن متقارن و توازن غیر  متقارن ب) وحدت: تمام قسمت های پوستر باید نوعی یگانگی را نشان دهد،  برای رسیدن به وحدت باید به موارد زیر توجه کرد و آن را به کار گرفت: 1-  تداخل بخش های پیام رسان در یکدیگر برای آسان و سیال نمودن حرکت چشم در  عبور از یک بخش به بخش دیگر پوستر
Author
Publisher Name
مهر شبکه
Publisher Logo

مطالب مرتبط